ชื่อสกุล

น.สพ. พงศธร สุธีรภาพ ( หมอธร )

PONGSATORN SUTHEERAPARP

การศึกษา
2533-2539 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
2539 - 2541  Technical Sale Representative บริษัท Agro Med. จำกัด 
2541-2544  นายสัตวแพทย์ 5 ส่วนงานชันสูตรและวิจัย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
2542  เปิดคนินิกมหาสินสัตวแพทย์ 
2544-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาสิน นายสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์มหาสิน 
ชื่อสกุล

สพ.ญ. ศุภร ทองยวน

SUPORN THONGYUAN

การศึกษา
2538-2543  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2548-2551  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2551-ปัจจุบัน  กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอกภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
การทำงาน
2543  นายสัตวแพทย์ประจำ (full time) ใบอนุญาตเลขที่ 01-3051/2543 มหาสินสัตวแพทย์ 
2544-2548  นายสัตวแพทย์ประจำ (full time) โรงพยาบาลสัตว์โอรุ่งเรือง 
2548-2553  นายสัตวแพทย์ (part time) โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรักหมา 
2551-ปัจจุบัน  อาจารย์ ประจำ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน ลาศึกษาต่อ) 
2553-ปัจจุบัน  นายสัตวแพทย์ (part time) โรงพยาบาลสัตว์มหาสิน 
ชื่อสกุล

น.สพ.กฤษดา แดนบุญจันทร์ (หมอเอี่ยว)

KRITSADA DANBOONCHAN

การศึกษา
2543-2548 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทำงาน
2549-2549 นายสัตวแพทย์ประจำฟาร์มสัตว์ปีก
  บริษัท ซันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2549-2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
 

และนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2554-ปัจจุบัน นายสัตวแพทย์ (full time) โรงพยาบาลสัตว์มหาสิน
  ใบอนุญาตเลขที่ 01-5655/2549
ชื่อสกุล

นิตยอาภา ปานา

Nittayapa Pana

การศึกษา
2549-2555 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การทำงาน
2555- ปัจจุบัน นายสัตวแพทย์ชั่วคราว (Part time)
  โรงพยาบาลสัตว์มหา สินสัตวแพทย์
  ใบอนุญาตเลขที่ 01-6503/2551